Allmänna försäljningsvillkor


PRE-ORDER FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 11/19


Dessa försäljningsvillkor för Tallink Pre-Order (nedan kallade Försäljningsvillkor) gäller när en kund (Beställare) via förhandsbeställning köper produkter som är till salu i AS Tallink Grupps (Tallink) internetbutik.

Tjänsteleverantörens uppgifter: AS Tallink Grupp, registreringsnummer 10238429, adress Sadama 577, Tallinn. Kontakt: preorder@tallink.com, tfn +372 6318 249

Beskrivning av tjänsten: Tallink Pre-Order (nedan kallad Pre-Order) försäljning är en av Tallink erbjuden förhandsbeställningstjänst för produkter, som får användas av Tallinks passagerare med gällande båtbiljetter.

Parterna följer i sina ömsesidiga relationer Försäljningsvillkoren, Tallinks prislista och lagstiftningen i Republiken Estland. Tallink förbehåller sig rätten att ensidigt ändra Försäljningsvillkor och prislista. Förändringar i försäljningsvillkor och prislista träder i kraft då nämnda information publicerats på Tallinks webbsida (https://preorder.tallink.com). Om Beställaren har sänt in sin beställning innan ändringarna i försäljningsvillkoren och/eller prislistan träder i kraft, tillämpas de Försäljningsvillkor och den prislista som gällde när beställningen gjordes.

För att använda Pre-Order tjänsten, vänligen läs noggrant igenom nedan angivna villkor.

Pre-Order tjänsten är tillgänglig under förutsättning att kunden gör en av honom/henne vald resa som är angiven på Pre-Order beställning samt att kunden för ut de inköpta varorna från Estland och inte kommer att ta med varorna eller förpackningen tillbaka till Estland.

Beställare kan bekanta sig med försäljningsvillkoren på hemsidan (https://preorder.tallink.com), i båtens infopunkt eller i Tallink Pre-Order bekräftelse- och försäljningspunkt i D-terminalen i Tallinns hamn (belägen i byggnadens bottenvåning).


1. ATT GÖRA OCH BETALA EN BESTÄLLNING

1.1 Att göra en beställning
1.1.1. Beställning via internet (preorder.tallink.com)
Fot- och bilpassagerare kan göra beställningar på linjen Tallinn-Helsingfors, på linjen Tallinn-Stockholm bara bilpassagerare.
Över internet kan man göra beställningar tidigast 30 dagar och senast 24 timmar före fartygets avgång. Beställningen träder i kraft, när betalningen är gjord.

Vid beställning över internet ska Beställaren ange följande uppgifter:

 • resans bokningsnummer;
 • resedatum och avgångstid;
 • fartygets namn;
 • beställarens adress, telefonnummer och e-postadress;
 • beställarens Club One-nummer, om han/hon är medlem.

Om Club One-numret glöms bort från beställningen, kan beställaren meddela det 16-siffriga nummer som finns på baksidan av Club One-kortet till Pre Order-tjänsten ännu 48 timmar innan beställningen avhämtas. Om det är under 48 timmar till avhämtningen av beställningen, kan Club One-numret inte längre registreras i uppgifterna för beställningen.

Genom att göra en beställning över internet bekräftar Beställaren att han/hon har bekantat sig med dessa Försäljningsvillkor och gått med på dem.

Beställaren måste vara minst 18 år gammal och ansvara för att de uppgifter som han/hon har uppgivit i samband med beställning via Tallink Pre-Order är korrekta.

Ingen pantavgift tillkommer priset för de beställda varorna.

1.1.2. Beställning i Tallink Pre-order bekräftelse- och försäljningspunkt
Beställning kan göras bara av fot- och bilpassagerare på linjen Tallinn-Helsingfors.

Beställningar kan göras mon-fre kl. 10.00-17.00, dock senast 2 timmar innan resan Tallinn-Helsingfors påbörjas. För att göra en beställning, måste man ha en bokning till resan Tallinn-Helsinfors.

Vid beställning ska Beställaren ange följande uppgifter:

 • bokningsnummer för resan Tallinn-Helsingfors;
 • resedatum och avgångstid;
 • fartygets namn;
 • beställarens telefonnummer;
 • bilens registreringsnummer;
 • Beställarens Club One-nummer, om han/hon är medlem

Obs! Inte möjligt beställa pantavgifta varor- öl, cider, long drink, energi-och alkoholfri dryck.

1.1.3. Beställning vid fartygets infodisk och Pre-Order disk
Beställningar kan göras bara av bilpassagerare på linjen Helsingfors-Tallinn fram till 30 minuter innan båten anländer till hamnen i Tallinn. För att göra en beställning, måste man ha en bokning till returresan Tallinn-Helsingfors.

Vid beställning ska Beställaren ange följande uppgifter:

 • bokningsnummer för resan Tallinn-Helsingfors;
 • resedatum och avgångstid;
 • fartygets namn;
 • beställarens telefonnummer;
 • bilens registreringsnummer;
 • beställarens Club One-nummer, om han/hon är medlem

Ingen pantavgift tillkommer priset för de beställda varorna.

1.2 Betalningssätt:
1.2.1. Beställningar gjorda via internet kan betalas med kreditkort eller via en länk till kundens internetbank.

1.2.2. Beställningar i bekräftelse- och försäljningspunkten i Tallink Pre-Order kan betalas kontant eller med kreditkort.

1.2.3. Ombord på båten kan bilpassagerare betala kontant eller med betal- eller kreditkort.


2. BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE OCH ÖVERLÄMNANDE AV VARORNA

2.1. Fotpassagerare på linjen Tallinn-Helsingfors
En fotpassagerare får beställa max 70 liter drycker per gång och för inköpet debiteras en serviceavgift på 5 € per beställning. I serviceavgiften ingår förpackning av varorna och leverans till båtens distributionspunkt.

Obs! Från 01.11. ändras proceduren av varornas  utfördelningen för fotpassagerare. Varorna levereras till fotpassagerare mot uppvisande av legitimation på rutten Tallinn – Helsingfors från fartygets supermarket eller Pre-Order försäljningsdisk 30 min. före ankomst  till Helsingfors hamn.

2.2. Bilpassagerare
Passagerare på linjen Tallinn-Stockholm får beställa Pre-Order produkter i enlighet med gällande normer i EU.
Passagerare på linjen Tallinn-Helsingfors kan beställa Pre-Order produkter i enlighet med finska tullregler.

Beställda varor överlämnas till Beställaren:
⇒ I Tallink Pre-Order disk som ligger i Tallinns terminalområde, till höger efter incheckning för bilar. Passagerare med bil ska bege sig till ovannämnd punkt senast 1 h före båtens avgång för att avhämta varorna.
⇒ På båtens bildäck (gäller vid avgång kl.07.30 Tallinn-Helsingfors)

OBS! Beställningar gjorda till den båt från Tallinn till Helsingfors som avgår kl. 07.30 levereras ombord kl. 06.00-06.30. Beställaren måste bege sig till Tallink Pre-Order disk senast kl. 06.15.


3. ANDRA VILLKOR

3.1. Beställaren ändrar resans tidpunkt
Om Beställarens resplan ändras gällande tid och/eller datum, måste Beställaren informera Tallink Pre-Order bekräftelse- och försäljningspunkt om detta (skicka e-post till preorder@tallink.com eller ring +372 6318 249)
senast 2 timmar innan den nya resan inleds om resan tidigareläggs från den ursprungliga bokningen;
senast 2 timmar före den ursprungliga resans avgångstid, om resan senareläggs från den ursprungliga bokningen.

3.2. Beställaren annullerar resan
Om beställaren avstår från resan, måste Pre-Order beställningen annulleras (skicka e-post till preorder@tallink.com eller ring +372 6318 249) Man bör meddela om annullering av beställning senast 12 timmar innan den ursprungliga resan skulle ha inletts. Om ovan nämnda villkor uppfylls, återbetalas hela köpeskillingen till Beställaren.

3.3. Beställaren avhämtar inte beställningen i tid
Om Beställaren inte avhämtar en beställning i tid, är han/hon skyldig att meddela tidpunkten för en ny resa till Tallink Pre-Order bekräftelse- och försäljningspunkt preorder@tallink.com eller per telefon: + 372 6 318 249 senast 48 timmar före resans början.
Om Beställaren inte har avhämtat varorna inom en månad från det att beställningen gjordes, förfaller beställningen och de summor som betalats för nämnda varor återbetalas inte åt Beställaren.

3.4. Återbetalning av summa som betalts för en beställning och ersättning av beställd produkt
Om Tallink inte har möjlighet att leverera den beställda produkten kan den enligt överenskommelse parterna emellan ersättas av en likvärdig produkt eller så kan den del av den penningsumma Beställaren betalt, som hänför sig till den icke-levererade delen av beställningen, återbetalas åt honom/henne.


4. BESTÄLLAREN SÄGER UPP AVTALET

4.1. Beställaren har enligt den estniska lagen om fordringsrätt rätt att utan att ange orsak ångra en beställning gjord över internet i Pre-Orders webbmiljö och återlämna de beställda varorna inom 14 (fjorton) dagar från att ha fått varorna i sin besittning. En standard ångerblankett återfinns på webbsidan www.riigiteataja.ee.
4.1.1. Ångerrätten gäller inte varor angivna i 53 § estniska lagen om fordringsrätt.

4.2. Den returnerade produkten måste vara hel och förpackningen obruten. För returärenden ska Beställaren kontakta Pre-Order via e-post: preorder@tallink.com.

4.2.1. Returneringspunkter:
⇒ fotpassagerare – Tallink Pre-Order bekräftelse- och försäljningspunkt
⇒ bilpassagerare – Tallink Pre-Order disk.


5. FRAMLÄGGANDE OCH AVGÖRANDE AV REKLAMATIONER

5.1. Beställaren har rätt att reklamera beställda varor hos tjänstens tillhandahållare.

5.2. Tjänstens tillhandahållare kan inte hållas ansvarig för varans bristande överensstämmelse:
⇒ om varan har skadats eller försämrats på grund av beställaren efter mottagning av varan;
⇒ om varans bristande överensstämmelse har uppstått till följd av att Beställaren använt och/eller underhållit den på onormalt sätt;
⇒ vid naturligt fysiskt slitage på varan vid sedvanlig användning av den.

5.3. Om en produkt är felaktig eller bristfällig har Beställaren rätt att inom två månader från att felet eller bristen har upptäckts lämna reklamation till e-post-adressen preorder@tallink.com eller skriftligt till adress: Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estland.
Reklamationen ska innehålla följande information:

 • beställarens namn och kontaktuppgifter
 • datum för reklamationen
 • varans eller tjänstens namn och bristfällighet
 • kravanspråk som framläggs (returnering av varan, ersättande av den med likvärdig vara mm.)
 • bild av defekten eller bristen

5.4. Tallink svarar på reklamationer inom 15 (femton) dagar. Om Tallink helt eller delvis avvisar reklamationen, måste bolaget skriftligen motivera detta för Beställaren.

5.5. I det fall att vara som inte svarar mot avtalsvillkoren returneras, återbetalar Tallink åt Beställaren den summa som betalts för varan senast 30 dagar efter det att reklamationen har gjorts.

5.5.1. Returneringspunkter:
⇒ fotpassagerare – Tallink Pre-Order bekräftelse- och försäljningspunkt
⇒ bilpassagerare – Tallink Pre-Order disk

5.6. Om det inte går att lösa en tvist mellan Beställaren och Tallink genom överenskommelse, har Beställaren rätt att vända sig till den konsumenttvistenämnd som verkar vid Estniska Konsumentskyddsverket för att uppnå en lösning utanför domstol.

5.7. För att lösa tvister gällande köp av varor på nätet, har man inom EU tagit fram en ny webbplats (ODR) där man kan göra upp i godo. Den återfinns på adressen https://ec.europa.eu/odr.


6. PARTERNAS ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

6.1. Tallink ansvarar gentemot Beställaren för direkta materiella skador som har orsakats av Tallink genom brott mot dessa Försäljningsvillkor i de fall och i den utsträckning som stadgats i gällande lagstiftning i Republiken Estland.

6.2. Tallink ansvarar inte för att vara inte är i överensstämmelse med avtalet:
om varan har skadats eller försämrats av en orsak som beror på användaren;
om varans icke-överensstämmelse har uppstått till följd av att Beställaren använt och/eller underhållit den på onormalt sätt;
naturligt fysiskt slitage på varan vid sedvanlig användning av den.

6.3. Tallink är inte ansvarigt för eventuella ideella skador. Tallink kompenserar inte Beställarens kostnader som härrör från den omständigheten att Beställaren har tagit på sig skyldigheter inför tredje man (av Tallink oberoende) på villkor, som står i konflikt med dessa Försäljningsvillkor.

6.4. Beställaren ansvarar gentemot Tallink för skador som har orsakats av brott mot dessa Försäljningsvillkor i de fall och i den utsträckning som stadgats i gällande lagstiftning i Republiken Estland.

6.5. Ingen av parterna är ansvarig inför den andra parten och dess beteende anses inte utgöra brott mot dessa Försäljningsvillkor på grund av dröjsmål med att fullgöra någon förpliktelse eller icke-fullgörande av den, om orsaken till nämnda dröjsmål eller icke-fullgörande inte kunde kontrolleras av de nämnda parterna (force majeure).


AS Tallink Grupp förbehåller sig rätten till ändringar av dessa villkor

Produkten har lagts till i varukorg

Gå till varukorg

Fieldset

 • Prenumerera på Tallink Pre-Order nyhetsbrev och var den första att få nyheter och erbjudanden.

Verification

Kundtjänst

+372 6 318 249
preorder@tallink.com